The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

حفل فرقة “نوري” في بيت السحيمي

حفل فرقة “نوري” في بيت السحيمي

يقام في بيت السحيمي حفل أغاني مصرية معاصرة لفرقة "نوري". الدعوة عامة.

من 11-Jul
الي 11-Jul

بيت السحيمي

آخر شارع معز الدين