The Definitive Guide to Living in the Capital , Cairo , Egypt

دي جي منعم ودي جي أوزو في كايرو جاز كلوب

دي جي منعم ودي جي أوزو في كايرو جاز كلوب

مسرح كايرو جاز كلوب هـ يتقلب من فوق لتحت مع دي جي منعم وبعده باشا شرم دي جي أوزو اللي هـ يحتل المسرح بتراكات إلكترو، الحجز ضروري.

من 25-Mar
الي 26-Mar